top of page

מדיניות ביטול עסקה

ביטול העסקה כפוף להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

מבלי לגרוע מהאמור, ביטל הצרכן את העסקה עד ל- 72 שעות לפני תאריך היעד לקבלת השירות/המוצר הצרכן יהיה זכאי להשבה מלאה של הסכום ששילם בניכוי סך של 50 ₪ בלבד. ואולם, אם ביטל הצרכן את העסקה בטווח הזמן שבין 72 שעות לפני מועד אספקת המוצר או השירות ועד למועד אספקת המוצר או השירות - לא יהיה החזר כספי.

 

הביטול יעשה בפניה ל: קוביד דו בע"מ

לכתובת המייל : support@co-dev.online

בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.

bottom of page